ธเนศ ศรีสุข.

ทางอนาคต...green building value chain. - 2556 [2013]

0857-7838


อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305