ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

อายุความการฟ้องคดีภาษีที่เป็นหนี้เด็ดขาด. - 2557 [2014]

0125-5991


อายุความ (กฎหมาย)--คำพิพากษาศาลโดยย่อ --ไทย.
ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305