จุรีรัตน์ ทิมากร.

ITD แนะนำแรงงานไทยแก้จุดอ่อนภาษาอังกฤษ-ทักษะไอที รับการแข่งขัน AEC. - 2556 [2013]

1685-618X


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


ทรัพยากรมนุษย์--ไทย.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305