ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนจบ) "สัญญาตัวแทนจำหน่ายห้องพักออนไลน์" (hotel distribution agreement). - 2557 [2014]

0125-6580


บริษัทอโกด้า.


การวางแผนภาษีอากร--ไทย.
ภาษีซ้อน--สัญญาระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305