ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนที่ 11) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาจ้างทำของ ศึกษากรณี : กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาจ้างทำของ". - 2556 [2013]

0125-6580


สัญญา--ไทย.
การจ้าง--ไทย.
การวางแผนภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305