สุชาดา วาสนาพาสุข.

บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนที่ 31) รายจ่ายต้องห้าม-ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระและภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ (ต่อ). - 2556 [2013]

0125-6580


บริษัท--ภาษีอากร--ไทย.
ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305