ภัทราพร ศิริไพบูลย์.

การวิเคราะห์เนื้อหาของการสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันของผู้ติดตาม. The content analysis of online identification appealing to the follower sharing on Facebook fanpage - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนทางสื่อสังคมออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ การวิเคราะห์เนื้อหา Online identity Media exposure Social media Facebook Fanpage Content analysis

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305