ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนที่ 14) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาจ้างทำของ" ศึกษากรณี : กลยุทธ์การวางแผนภาษีสัญญาจ้างทำของบริษัทไทยไป AEC. - 2556 [2013]

0125-6580


การจ้าง--ไทย.
การวางแผนภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305