รวมบทความจากการบรรยายในงานสัมมนากฎหมายเรื่อง "ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมายภายหลังปี พ.ศ. 2545" จัดโดยกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายและสมาคมนิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทัชชมัย ฤกษะสุต.

รวมบทความจากการบรรยายในงานสัมมนากฎหมายเรื่อง "ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมายภายหลังปี พ.ศ. 2545" จัดโดยกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายและสมาคมนิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - 2548. [2005]


บทความภาษาไทย

01253093

ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมาย
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305