การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - 2556 [2016]

0859-385X


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305