ปฏิคม พลับพลึง.

Green sign ธรรมนูญภาคบังคับของตลาดโลก. - 2557 [2014]


บรรจุภัณฑ์--แง่สิ่งแวดล้อม.
เครื่องหมายและสัญลักษณ์.
การจัดการอุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305