ไกรฤกษ์ นานา.

ถอดรหัส "ภาพปริศนา" ปมการเมืองไทย-ญี่ปุ่น สมัย จอมพล ป. - 2563 [2020]

0125-3654


สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ไทย.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305