กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์.

การประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น. - 2560 [2017]

0125-8192

วัยรุ่น เพศ การสื่อสาร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305