รุจน์ โกมลบุตร.

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน. - 2560 [2017]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305