รุจน์ โกมลบุตร.

การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกับศักศรีความเป็นมนุษย์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - 2558 [2015]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

ข่าว ภาพข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ลำปาง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305