รุจน์ โกมลบุตร.

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางและสงขลา. Presentations of contens related to candidates for members of parliament in the 2019 general election in local newspapers in Lanpang and Songkla - 2563 [2010]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสงขลา การวิเคราะห์เนื้อหา การเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305