จรัส พั้วช่วย เปิดเส้นทางหมดเปลือก อาเซียนไฮเวย์สะพานเชื่อมขนส่ง 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจ - 2536 [1993]


ถนน--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


อาเซียนไฮเวย์

สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305