ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร.

การสร้างสารเพื่อเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย. - 2555 [2012]

แนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305