สัมพันธภาพไทย-พม่า อนาคตค้าชายแดนชุมพร-ระนอง - 2536 [1993]


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305