ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ผมเป็นคนหนึ่งศึกษาเรื่องอีสเทิร์นซีบอร์ด เมื่อ 13 ปีมาแล้ว มาถึงวันนี้ยอมรับว่าผิดหวัง - 2536 [1993]


โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

อีสเทิร์นซีบอร์ด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305