ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

มองกรณีเผาโรงเรียน อำนาจแห่งการทำลายและความชอบธรรม - 2536 [1993]


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท--2536

เผาโรงเรียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305