ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ความชอบธรรมในทางการเมือง - 2536 [1993]


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2536

ความชอบธรรมในทางการเมือง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305