เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

อนาคตของ APEC หลังการประชุมสุดยอด - 2536 [1993]


การค้าเสรี--เอเชีย
การค้าเสรี--ภูมิภาคแปซิฟิก


เอเชีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
ภูมิภาคแปซิฟิก--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ

เอเปค กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก กลุ่มเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศเอเปค APEC

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305