เสริม วงษ์จันทร์

สหรัฐกับแนวคิดองค์การเอเปค - 2536 [1993]


การค้าเสรี--เอเชีย
การค้าเสรี--ภูมิภาคแปซิฟิก


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--เอเชีย
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ภูมิภาคแปซิฟิก
ภูมิภาคแปซิฟิก--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

เอเปค กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศเอเปค เอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305