ไทยกับเอเปค - 2536 [1993]


การค้าเสรี--เอเชีย
การค้าเสรี--ภูมิภาคแปซิฟิก


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--2536
เอเชีย--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภูมิภาคแปซิฟิก--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศเอเปค กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305