ปฏิคม พลับพลึง

ญี่ปุ่นจัดทัพใหญ่สู่ไทย - 2534 [1991]


สินค้า--การตลาด--ญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น--การค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305