กรุณา กุศลาสัย, 2463-2552.

วิสัชนาอารยธรรมอินเดีย - 2537 [1994]


อารยธรรมฮินดู
ศิลปกรรมไทย--อิทธิพลอินเดีย


อินเดีย--ภาวะสังคม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305