รวมกลุ่มเศรษฐกิจโลก เพื่อร่วมมือหรือกีดกัน. - 2536 [1993]

สรุปผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อการค้าไทย.

0859-192x


ประชาคมยุโรป--การค้า--ไทย.


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.


ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.
กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--ประชาคมยุโรป.
ไทย--การค้า--อเมริกาเหนือ.
อเมริกาเหนือ--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศเอเซียและแปซิฟิก.
กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก--การค้า--ไทย.
ตลาดยุโรปเดียว--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--ตลาดยุโรปเดียว.

เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค้าเสรีอาเซียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305