เชษฐา ฐานะจาโร, 2481-

แม่ทัพภาคที่ 1พูดถึงไทย-เขมร-สหรัฐฯ และสงครามในกัมพูชา - 2537 [1994]


ความช่วยเหลือทางทหาร--กัมพูชา


ไทย--เขตแดน--กัมพูชา
กัมพูชา--เขตแดน--ไทย
กัมพูชา--ปัญหาเชื้อชาติ
กัมพูชา--สงคราม

เขมรแดง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305