วีระศักดิ์ ฟูตระกูล

พม่า ขุมทองการค้าการลงทุน สัมภาษณ์โดย สมชาย สกุลอือ - 2536 [1993]


การลงทุนของไทย--พม่า


พม่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305