ปฏิคม พลับพลึง.

วัฒนธรรมหล่อหลอมพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุคหน้า - 2534 [1991]


ผู้บริโภค--ไทย
การตลาด--วิจัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305