เทคโนโลยีอวกาศจะช่วย เอเชียแปซิฟิก แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ - 2537 [1994]


ภัยธรรมชาติ--เอเชียแปซิฟิก

เทคโนโลยีอวกาศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305