อดิศักดิ์ นนทวงษ์.

ชีวิตที่สลักไม่เสร็จ ชิต เหรียญประชา / รูปโดย นิพนธ์ วงศ์ศิริ. - 2537 [1994]

0125-3654


ชิต เหรียญประชา, 2451-2537.


ศิลปิน--ชีวประวัติ.--ไทย
ประติมากรรม--ไทย.
การแกะสลักไม้--ไทย.
ศิลปินแห่งชาติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305