ศิริ สร้อยแสงชัย.

จากคดีซินสองถึงยกเลิกสายการบินไทย สัมพันธ์ไทย-เขมรเย็นชาตาต่อตาฟันต่อฟัน. - 2538 [1995]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา.
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305