สายสุนีย์ สิงหทัศน์

เมืองห้าเชียงในประวัติศาสตร์ - 2538 [1995]


เชียงใหม่--ประวัติศาสตร์
เชียงราย--ประวัติศาสตร์
หลวงพระบาง--ประวัติศาสตร์
สิบสองปันนา--ประวัติศาสตร์
เชียงตุง (พม่า)--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305