อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.

คนของแผ่นดิน แม่ประยูร ยมเยี่ยม. - 2538 [1995]

0125-3654


ประยูร ยมเยี่ยม, 2476-


ศิลปิน--ชีวประวัติ.--ไทย
ลำตัด.

ศิลปินแห่งชาติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305