นิธิ เอียวศรีวงศ์.

สาวเครือฟ้า ฝันที่เป็นจริง. The image of Chiang Mai. - 2534 [1991]

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

0125-3654


สตรี--ไทย--เชียงใหม่.


เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี.

สาวเครือฟ้า (ละคร)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305