ส. พลายน้อย.

เหตุเกิด-ที่คลองสาน. Khlong San Canal. - 2534 [1991]

0125-3654


คลอง--ประวัติ.--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305