ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ละครการเมืองฉากใหม่ - 2538 [1995]


ไทย--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305