เชษฐา ฐานะจาโร, 2481-

พลโทเชษฐา ฐานะจาโร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก - 2538 [1995]


ไทย--เขตแดน--พม่า.
พม่า--เขตแดน--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--กองทัพ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305