วิทิต มันตาภรณ์

ทำไมปล่อยออง ซาน ซูจี - 2538 [1995]


พม่า สภาฟื้นฟูกฎระเบียบและความสงบแห่งชาติ


พม่า--การเมืองและการปกครอง
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

คอนสตรักทีฟ เอนเกจเมนต์ สลอร์ด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305