ยุพิน จิตติชานนท์

เสียงมด-แมงที่ชายแดนแม่สอด - 2538 [1995]


ไทย--เขตแดน--พม่า
พม่า--เขตแดน--ไทย
ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305