อวยพร แต้ชูตระกูล

บทบาทของไทยต่อพม่า หลังการปลดปล่อยออง ซาน ซูจี - 2538 [1995]


ชนกลุ่มน้อย--พม่า


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
พม่า--การเมืองและการปกครอง
พม่า--ปัญหาเชื้อชาติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305