ฝ่าด่านปัญหาค้าชายแดนปี 34 - 2535 [1992] 2534 [1991]


ไทย--การค้า--พม่า.
ไทย--การค้า--ลาว
ไทย--การค้า--กัมพูชา.
ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
พม่า--การค้า--ไทย.
ลาว--การค้า--ไทย.
กัมพูชา--การค้า--ไทย
มาเลเซีย--การค้า--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305