อานันท์ กาญจนพันธุ์

วิกฤติการณ์ทางสังคมไทย ความเป็นชุมชน - 2538 [1995]


ชุมชน.


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

ล้านนา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305