อัจฉราวดี วิทย์ประเสริฐกุล

พม่ากับเส้นทางสู่ประชาธิปไตย กดดันหรือร่วมจัดสรรผลประโยชน์ - 2538 [1995]


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
พม่า--การเมืองและการปกครอง--2538
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน

สลอร์ด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305