พิรุณา ติงศภัทิย์.

การค้าเสรีจะ เขียว ด้วยได้หรือไม่ ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในกรอบของแกตต์. - 2537 [1994]


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า.


การค้าเสรี.
การค้าระหว่างประเทศ.
สิ่งแวดล้อม.

มาตรการทางการค้าเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แกตต์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305