จากก้าวแรกของวารสาร สสท.สู่ก้าวต่อไปในอนาคต เรียบเรียงโดย วนิดา ตรีสวัสดิ์ - 2534 [1991]

วัตถุประสงค์ ลักษณะเนื้อหา ลักษณะรูปเล่ม พัฒนาการของวารสาร


วารสารสสท. ฉบับเทคโนโลยี


วารสาร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305