ส. พลายน้อย.

ขึ้นบ้านใหม่. - 2534 [1991]

0125-8583


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305