เก้าแก่ไทย แซงวิชั่น 2000 - 2539 [1996]


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305